Ogólne warunki KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.MpackArt.com


O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.MpackArt.com(dalej jako: „Strona”

lub „Strona Internetowa”) jest DESIGNPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (adres siedziby i adres do
doręczeń: ul. Warszawska 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898809; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 1231493440; REGON: 388906777, adres
poczty elektronicznej: hello@desingpol.com, numer telefonu kontaktowego: 698741084 – zwana dalej
„Administratorem”(dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług, co

oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być

traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek

zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i

warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz ogólnymi warunkami

świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy,

prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych

starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest

Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce

prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące

przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania

danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej

plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym

podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków

wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje

o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych produktach i świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 Dostęp do poczty elektronicznej.

 Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub

Microsoft Edge.

 Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

 Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób

korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne

działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej

lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt


z Właścicielem Strony:

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@designpol.com;

 za pomocą formularza kontaktowego;

 telefonicznie pod numerem: 698741084;

 pisemnie lub osobiście pod adresem: konstancin Jeziorna ul.Warszawska 12

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe

zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter oraz blog.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1)

przejściu do zakładki „Kontakt” albo innej zakładki z dostępnym formularzem kontaktowym, (2) wypełnieniu formularza

kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania

treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko oraz adres

poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z

chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za

jego pośrednictwem.

Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty

elektronicznej, na który maja być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przez Właściciela,

a następnie kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą dane użytkownika zostaną zapisane w bazie mailingowej Właściciela.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i

bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do

Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: hello@designpol.com.

Przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Artykuły” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny

nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy

dokonywania innych czynności. W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej,

oferowanych przez siebie produktów oraz świadczonych usług.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga przez zamknięcie

przeglądarki internetowej.

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje.

Niedozwolone jest wysyłanie przez użytkowników i zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających

informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub

promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści

naruszających powyższe zasady.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków

dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa

autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest

dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym

zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt

z Właścicielem Strony:

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@designpol.com;

 za pomocą formularza kontaktowego;

 telefonicznie pod numerem: 698741084;

 pisemnie lub osobiście pod adresem: Konstancin Jeziorna ul.Warszawska 12.

Pudełko fasonowe z nadrukiem full kolor

Tekturowe pudełka z własnym nadrukiem oraz dodatkowymi wykończeniami

Zobacz